Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
 • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • KOWR
 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
 • KRUS
 • mojeKGW.pl

środa 29 maja 2019 Małe granty nowy wzór oferty od 01.03.2019r.

Małe granty


Uwaga !!! Od 1 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór oferty zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r.


Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Województwie Małopolskim

 • Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego poza otwartymi konkursami ofert.
 • W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 • Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.


Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

 • Należy złożyć ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku. Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją.
 • Oferta musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (terytorium Województwa Małopolskiego).
 • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
 • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Przydatne informacje:

 • Zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo. W przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami.
 • Zaleca się złożenie oferty min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 • W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 • W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
 • W przypadku Województwa Małopolskiego organem administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
 • Oferty należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
  • osobiście na Dziennik Podawczy w Krakowie w godzinach 8.00 – 16.00 z dopiskiem MAŁY GRANT:

  - przy ul. Racławickiej 56 parter (nowy budynek) lub

  - przy ul. Basztowej 22 parter (główne wejście)

  • lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków z dopiskiem MAŁY GRANT

Tryb postępowania:

I. Ocena formalna.

 • Kancelaria Zarządu (Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich) dokonuje oceny formalnej ofert złożonych w trybie „małych grantów” wg karty oceny formalnej.

II. Ocena celowości realizacji zadania publicznego.

 • Oferta spełniająca wymogi formalne zostaje przekazana do odpowiedniego departamentu merytorycznego, który dokonuje oceny merytorycznej.
 • Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) podejmuje decyzję co do celowości realizacji zadania, posiłkując się oceną przekazaną przez departament merytoryczny.

W przypadku uznania celowości oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi rozpatrywane są przez ZWM.

Po podjęciu przez ZWM uchwały ws. rozpatrzenia oferty podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie:

 • do ofert złożonych do dnia 28 lutego 2019 r. na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku.
 • do ofert złożonych od dnia 1 marca 2019 r. na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji sporządzania sprawozdania.

Kontakt:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Kancelaria Zarządu UMWM
tel. 12/ 61 60 120, 12 61 60 121, 12 61 60 906
e-mail: ngo@umwm.pl

Podstawa prawna trybu pozakonkursowego „Małe Granty”

 • art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm)
 • Zarządzenie nr 54/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dn. 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla rozpatrzenia których właściwy jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Załączniki

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej

Pobierz plik Zalacznik_nr_8_do_Zarzadzenia_Nr_70_2019_Ramowy wzór…(pdf, 524.47KB)

Informacja o załączniku

Wprowadził: AK

Wersja do druku

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
31-011 Kraków, Plac Szczepański 8 Tel.: 12-422-51-37, 12-421-20-33
Fax.: 12-422-02-85, E-mail: kolkarolnicze.krakow@interia.eu

Wykonanie: DataDiscovery